TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Xây dựng bản đồ trực tuyến WEBGIS quản lý nguồn thải chính gây ô nhiễm nước tưới hệ thống thủy lợi sông Nhuệ - sông Đáy

15/01/2024

Hiện nay công tác quản lý lưu trữ các nguồn thải xả xuống hệ thống công trình thủy lợi nội đồng chủ yếu bằng sổ sách, văn bản giấy tờ, nhưng nguồn thải biến đổi thường xuyên, khó cập nhật, lưu trữ,vv,... Bài báo nêu lập bản đồ trực tuyến WebGis quản lý nguồn thải xả xuống hệ thống thủy lợi (HTTL) nội đồng gây ô nhiễm nước tưới HTTL sông Nhuệ - sông Đáy.

1. MỞ ĐẦU

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

2.2. Trang Web về nguồn thải nội đồng của HTTL sông Nhuệ, sông Đáy

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đoàn Thị Xuân Hương, 2010. “Ứng dụng ArcGIS trong xây dựng hệ thống WebGIS để tích hợp, phân phối cơ sở dữ liệu địa lý lên Internet”. Trong kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010. NXB Nông Nghiệp.

[2] Lê Văn Thạnh, Trương Chí Quang, Võ Quang Minh và Trần Lê (2014), Ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý dữ liệu thủy lợi tại thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường: 30 (2014): 39-47.

[3] PGS.TS Nguyễn Hữu Huế (2020); Đề tài KC.08.27/16-20: Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam có xét vai trò điều tiết của sông Hồng nhằm tăng cường khả năng tự làm sạch và cải thiện chất lượng môi trường nước.

[4] UBBVMTLV sông Nhuệ, sông Đáy (2020); Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 – 2020 và định hướng quản lý môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn tiếp theo.

[5] Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ (2021): Tổng hợp các điểm xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi nội đồng năm 2020.

[6] Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy (2021): Tổng hợp các điểm xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi nội đồng năm 2020.

[7] Viện TNN&MTĐNÁ (2022), Đề tài cấp quốc gia “Đề xuất giải pháp khoa học công nghệ và quản lí cải thiện chất lượng nước tưới mặt ruộng trong công trình thủy lợi thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy”.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Xây dựng bản đồ trực tuyến WEBGIS quản lý nguồn thải chính gây ô nhiễm nước tưới hệ thống thủy lợi sông Nhuệ - sông Đáy

Trần Quốc Thưởng
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
Đỗ Ngọc Ánh
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: