TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2

Xây dựng mô hình toán phục vụ cho việc dự báo chất lượng nước vùng bán đảo Cà Mau

22/07/2021

Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản mặn lợ đang được phát triển mạnh trên cả nước, nhất là vùng Bán đảo Cà Mau (BĐCM) (ĐBSCL). Trong khi đó, công tác quản lý chất lượng nước vẫn còn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển, nhất là vấn đề dự báo chất lượng nước phục vụ cho nuôi trồng thủy còn nhiều tồn tại; trong đó công cụ tính toán dự báo được coi là một trong những tồn tại lớn nhất. Bài báo này sẽ giới thiệu vấn đề xây dựng mô hình chất lượng nước cho vùng BĐCM phục vụ cho công tác đánh giá chế độc chất lượng nước, dự báo lan truyền ô nhiễm theo dòng chảy. Mô hình được thiết lập dựa trên phần mềm MIKE11 với một số chỉ tiêu chất lượng nước cơ bản được xem xét, đã được cân chỉnh và cho thấy có khả năng mô phỏng đạt yêu cầu của một số ứng dụng thực tế vùng nghiên cứu.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU

2.1. Yêu cầu về phạm vi mô hình

2.2. Yêu cầu về các thông số, chỉ tiêu mô phỏng

3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU

3.1. Nguồn số liệu

3.2. Xây dựng mô hình

3.3. Cân chỉnh mô hình

4. THẢO LUẬN

4.1. Về xây dựng mô hình

4.2. Về kết quả cân chỉnh, kiểm định mô hình

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Các sở Tài nguyên môi trường vùng Bán đảo Cà Mau, Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh hàng năm, 2014 – 2017.

[2] QCVN 02-19:2014/BNN-PTNT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ, điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

[3] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Đề tài cấp Nhà nước ĐTĐL.2012-T/25, 2015: Báo cáo khảo sát điều tra thực tế về hiện trạng thủy lợi và sản xuất vụ Thu Đông các tỉnh ĐBSCL.

[4] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Đề tài ĐTĐL.2012-T/25, 2015: Báo cáo khảo sát, điều tra, thu thập số liệu khí tượng thủy văn châu thổ Mê Công.

[5] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2016), Đề tài cấp Bộ NN-PTNT: “Nghiên cứu dự báo lan truyền ô nhiễm theo dòng chảy phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cà Mau”, Báo cáo khảo sát chất lượng nước.

[6] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Đề tài cấp Bộ NN-PTNT: “Nghiên cứu dự báo lan truyền ô nhiễm theo dòng chảy phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cà Mau”, Báo cáo hiện trạng môi trường các tỉnh vùng Bán đảo Cà Mau, 2017.

[7] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2011, "Một số kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước:“Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng Bán Đảo Cà Mau”, 2008-2010.

[8] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2011-2018, "báo cáo Dự án thường xuyên quan trắc và dự báo mặn ĐBSCL”.

[9] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2005, “Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý hệ thống thủy lợi ven biển có cống ngăn mặn”- Đề tài cấp Bộ.

[10] Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, 2015, Báo cáo tóm tắt “Quy hoạch lũ Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030".

[11] MIKE11 (2011) – Users’ Guide.

[12] Steven Chapra, “Surface water quality modelling”, Mac.GrawHill.


Xem bài báo tại đây: Xây dựng mô hình toán phục vụ cho việc dự báo chất lượng nước vùng bán đảo Cà Mau

Tác giả:

Tăng Đức Thắng, Vũ Quang Trung, Phạm Văn Giáp,
Nguyễn Thanh Hải, Tô Quang Toản và Nguyễn Văn Hoạt

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI