TextBody

, 26/09/2023

Huy chương 2

Xây dựng tiêu chí đánh giá tính ổn định của mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

23/08/2023

Bài báo trình bày cơ sở khoa học để đánh giá tính ổn định của các mô hình cấp nước và xây dựng bộ tiêu chí phù hợp để đánh giá tính ổn định của các công trình cấp nước, trong đó bao gồm phần nguồn nước cấp cho công trình và hệ thống công trình cấp nước (gồm công trình đầu mối và hệ thống phân phối nước) tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước ở Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CÁC MÔ HÌNH CẤP NƯỚC TẠI VÙNG NÚI CAO, VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC

3. CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH MÔ HÌNH CẤP NƯỚC

3.1. Căn cứ các tài liệu, hồ sơ thiết kế, thi công công trình cấp nước

3.2. Căn cứ các số liệu kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình cấp nước

3.3. Đề xuất xây dựng tiêu chí đánh giá tính ổn định của mô hình cấp nước

4. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH MÔ HÌNH CẤP NƯỚC (NGUỒN + CÔNG TRÌNH) TẠI VÙNG NÚI CAO, VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC

4.1. Tiêu chí đánh giá tính ổn định nguồn cấp

4.2. Tiêu chí đánh giá tính ổn định công trình

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vũ Cao Minh (2008), Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam “Nghiên cứu thử nghiệm một số giải pháp cấp nước cho một số khu vự c đặc biệt khó khăn vùng núi phía Bắc”.

[2] Vũ Cao Minh và nkk (2018), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả cấp nước sinh hoạt của hồ treo. Tạp chí Địa kỹ thuật ISSN-0868-279X năm thứ 22 số 2+3 năm 2018.

[3] Nguyễn Quốc Dũng (2012), Báo cáo tổng hợp kết quả thự c hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp cấp nước hữu hiệu phục vụ sinh hoạt kết hợp sản xuất vùng di dân tái định cư hai huyện Phong Thổ và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu”.

[4] Nguyễn Thành Công (2018), Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước khu vự c Bắc Trung Bộ”.

[5] Nguyễn Quốc Dũng (2018), Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu xây dự ng mô hình thu và lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận - Bình Thuận”.

[6] Hà Hải Dương (2019), Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ nguồn nước trong các thành tạo bazant phục vụ cấp nước sinh hoạt bền vững tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vự c tây nguyên”.

[7] Đỗ Ngọc Ánh (2019), Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vự c bắc bộ”.

[8] Phạm Thế Vinh (2018), Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất các mô hình thu gom khai thác bền vững nguồn nước mạch lộ phục vụ cấp nước sạch cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước khu vự c Tây Nguyên”.

[9] Nguyễn Huy Vượng (2021), Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp các giải pháp thu gom lưu giữ và khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các vùng khan hiếm nước tỉnh Điện Biên”.

[10] Nguyễn Chí Thanh (2019), Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ phù hợp nâng cao hiệu quả các công trình đập dâng vùng Tây Bắc”

[11] Tiêu chuẩn xây dự ng TCXD 233:1999, Các chỉ tiêu lự a chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt.

[12] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNTPTNT Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.

[13] TCVN 11699: 2016, Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập.

[14] Hà Văn Khối và nnk. Chương V - Tính toán dòng chảy năm thiết kế, Giáo trình thủy văn công trình, Trường Đại học Thủy lợi, 2008.

[15] Nguyễn Mạnh Trường, Đinh Anh Tuấn, Đỗ Thế Quynh, Vũ Thị Hồng Nghĩa (2022), Giải pháp, công nghệ khai thác các mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi (ISSN:1859-4255) số 75, T2- 2022.

[16] Nguyễn Mạnh Trường (2021), Báo cáo chuyên đề “Xây dự ng tiêu chí đánh giá tính ổn định của mô hình cấp nước (nguồn+ công trình) vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc đề tài KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu đánh giá tính ổn định và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả của các mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”
________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Xây dựng tiêu chí đánh giá tính ổn định của mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Nguyễn Mạnh Trường, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tiếp Tân
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Vũ Thị Hồng Nghĩa
Bộ Khoa học và Công nghệ

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: